Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Nimeke

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

Kuvaus

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1890 ilmestynyt kansainvälinen monografiasarja, jossa julkaistaan korkeatasoisia uralilaisiin ja altailaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia. Monografioiden lisäksi sarjassa ilmestyy temaattisia artikkelikokoelmia. 

Sarjassa ilmestyneet julkaisut perustuvat tyypillisesti empiiriseen tutkimukseen. Keskeisenä kohteena ovat kielet, kieliryhmät ja -yhteisöt, joilla on yhteys perinteiseen kieliekologiseen ympäristöönsä. Julkaistavat kirjat voivat edustaa esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

(i) Uralilaisten kielten perustutkimus.
(ii) Kieliopit ja käsikirjamaiset kokonaisesitykset.
(iii) Uralilaisten ja altailaisten kielten suhde niiden naapurikieliin, erityisesti indoeurooppalaisiin.
(iv) Tutkimushistoria.
(v) Temaattiset ja monitieteiset artikkelikokoelmat.

Julkaisuohjelmaan hyväksytyt kirjat julkaistaan open access -periaatteen mukaisesti avoimesti saatavina sähköisinä versioina.

Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja se noudattaa käsikirjoitusten referee-käytäntöä:

• Tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus pyytää käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.
• Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita.
• Julkaisija lähettää kopiot asiantuntijalausunnoista käsikirjoituksen kirjoittajille.
• Vertaisarviointiprosessi dokumentoidaan seuraavalla sivulla olevien dokumentointia koskevien vaatimusten mukaisesti: https://tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset.

SUST-sarjassa julkaistujen artikkelikokoelmateosten artikkelien kirjoittajilla on oikeus rinnakkaistallentaa työnsä oman yliopistonsa artikkelitietokantaan ilman embargoaikaa. Tähän rinnakkaistallennukseen soveltuu ensisijaisesti Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjoittajalle luovuttama lopullinen PDF-tiedosto. Yliopiston tietokantaan tulevaa artikkelia ei saa muuttaa Suomalais-Ugrilaisen Seuran luovuttamasta PDF-tiedostosta ilman erillistä lupaa. (Muuhun rinnakkaisjulkaisuun ei ole oikeutta.)

Tekijä

Toimituskunta:

Riho Grünthal (päätoimittaja, Helsinki), Marianne Bakró-Nagy (Budapest), Márta Csepregi (Budapest), Ulla-Maija Forsberg (Helsinki), Kaisa Häkkinen (Turku), Gerson Klumpp (Tartto), Johanna Laakso (Wien), Lars-Gunnar Larsson (Uppsala), Matti Miestamo (Helsinki), Sirkka Saarinen (Turku), Elena Skribnik (München), Trond Trosterud (Tromssa), Berhard Wälchli (Tukholma), Jussi Ylikoski (Oulu)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1890 →

Identifiointitunnus

ISSN 0355-0230

Sarjan julkaisut

Itämeren kieliapajilta Volgan verkoille: Pühendusteos Riho Grünthalile 22. mail 2024 (SUST 278)
Tämä juhlakirja koostuu neljästäkymmenestäkolmesta professori Riho Grünthalin (s. 22.5.1964) 60-vuotispäiväksi kirjoitetusta lahjasta. Opiskelu- ja työtoverit sekä oppilaat tarkastelevat artikkeleissaan uralilaisen kielikunnan eri haaroja sekä…

The Karelian Dialect of Kolvitsa, Kola Peninsula (SUST 277)
Kolvitsa is the only surviving Karelian village on the Kola Peninsula, and the northern­most Karelian village in the world. Its inhabitants speak a mixed migrant vernacular, which developed in isolation from the Karelian Proper dialect continuum.…

Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla. Elollista luontoa tutkivat tieteet. (SUST 276)
Marilaiset saivat 1920-luvun Neuvostoliitossa mahdollisuuden vapaasti kehittää kirjakieltään. Reilun vuosikymmenen aikana luotiin eri tieteenaloja varten runsaasti termistöä, jota hyödynnettiin marinkielisissä oppikirjoissa. Poliittinen tilanne…

Ёмас сымыӈ нэ̄кве во̄ртур э̄тпост самын патум [Yomas symyn nékve vortur etpost samyn patum]. Scripta miscellanea in honorem Ulla-Maija Forsberg. (SUST 275)
Teos on koottu professori Ulla-Maija Forsbergin (s. 2.8.1960) 60-vuotispäivän kunniaksi. Se sisältää tieteellisiä artikkeleita Ulla-Maija Forsbergin uraan ja tuotantoon liittyvistä aiheista sekä muisteluita. Artikkeleiden teemat kuvastavat osaltaan…

Verba vagantur (SUST 274)
Verba vagantur sisältää valikoiman artikkeleita vuonna 2014 menehtyneen professori Jorma Koivulehdon pitkän ja tuotteliaan uran varrelta. Koivulehto oli suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten kontaktien tutkimuksen uranuurtaja ja…

A Grammar of Skolt Saami (SUST 273)
Skolt Saami is an Eastern Saami language within the Uralic family. This grammar presents an overview of the phonology, morphology and syntax of Skolt Saami, paying particular attention to its highly complex morphophonological and inflectional…

Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa (SUST 272)
Datiivigenetiivi eli genetiivin datiivinen käyttö on ollut kiehtovimpia arvoituksia suomen kielen diakronisessa tutkimuksessa. Sen tyypillisimmät esiintymät löytyvät 1500-luvun kirjallisista tuotteista, kuten Mikael Agricolan Uudesta testamentista:…

Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina (SUST 271)
Mielen laaksot on laaja tutkimus neljän saamen kielen paikannimistä omassa kulttuurisessa kontekstissaan – keskisessä Ruotsissa, pohjoisimmassa Suomessa ja Venäjän puolella Petsamossa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useiden saamen kielten…

Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin (SUST 270)
Uralilaisia kieliä puhuvat kansat ovat levittäytyneet laajalle alueelle, joka ulottuu Siperiasta Keski-Eurooppaan. Niitä tutkiva tiede uralistiikka saavutti kestäviä tuloksia jo 1800-luvulla. Professori Sirkka Saarisen 60-vuotispäivää juhlistava…

Words and Varieties. Lexical Variation in Saami (SUST 269)
The study of the linguistic geography of Saami has in the main been based on phonological and morphological criteria. This study takes another approach, though, and discusses spatial variation in Saami from the point of view of lexicon. The point of…

Moksha prosody (SUST 268)
Moksha prosody is one of the four books written by the linguists of the University of Tartu who have focused on the study of prosodic features of Finno-Ugric languages in a project initiated by Ilse Lehiste (1928–2010). Ilse Lehiste, an outstanding…

Materials on Forest Enets, an Indigenous Language of Northern Siberia (SUST 267)
Materials on Forest Enets is the first comprehensive and functional-typologically informed description of a Samoyedic language. It covers all major aspects of the grammar of Forest Enets as spoken by its last fluent speakers in Potapovo and Dudinka.…

A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (SUST 266)
What do we know about the prehistory of languages and cultures in areas, such as Northern Europe that do not have written documents or large extinct cities? For decades, archaeology and linguistics, two disciplines weaving together multiple…

Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond (SUST 265)
Charlotte Damm & Janne Saarikivi: Introduction [PDF] Part I ...and beyond T. Max Friesen: Alaskan Analogues and Eastern Uncertainties: Reconstructing Thule Inuit Interaction Networks in the Eastern Nort American Arctic [PDF] Peter Jordan: From…

Per Urales ad Orientem (SUST 264)
Tabula gratulatoriaTo the readerJuha Janhunen—a Biographical SketchJosé Andrés Alonso de la Fuente: Old-New Tungusic Sources: Nanay Materials in a 19th-Century Russian Phrase Book [PDF] А. Е. Аникин: Лексические иллюстрации к русской колонизации…

Kuujärven lyydiläistekstejä (SUST 263)
Tekstikokoelma esittelee Kuujärven lyydiläismurretta. Sen ainekset on koottu 1988‒1995 seitsemältä eri lyydintaitajalta. Kuujärven murre kuuluu lyydiläismurteisiin, mutta osoittaa toisaalta huomattavaa yhtäläisyyttä vepsään muun muassa konsonanttien…

On the Typology of Negation in Ob-Ugric and Samoyedic Languages (SUST 262)
Negation has been the subject of several studies by Uralic linguists, but to this date there has been no investigation that would include the summary of negative constructions in one or several Uralic languages. This study attempts to present the…

Adnominal Person in the Morphological System of Erzya (SUST 261)
The dissertation is a synchronic description of adnominal person in the highly synthetic morphological system of Erzya as attested in extensive Erzya-language written-text corpora consisting of nearly 140 publications with over 4.5 million words and…

Inarinsaamen käsitemetaforat (SUST 260)
Inarinsaame on suomalais-ugrilainen, uhanalainen alkuperäiskansan kieli, jota puhutaan pohjoisessa Suomessa. Anna Idströmin väitöstutkimus on pioneerityö, jonka kohteena ovat inarinsaamen konventionaalisiset metaforat ja metonymiat.

Sanoista kirjakieliin (SUST 259)
Kaisa Häkkinen 60 vuotta [PDF] ArtikkelitI Kirjakielten kehitys Aimo Hakanen: Nominaalimuotojen käytöstä Antero Vareliuksen asiaproosassa [PDF] Nobufumi Inaba: Kolmen maanlainsuomennoksen kopion keskinäiset suhteet kirjoitusasujen ja sijamuotojen…

The Quasquicentennial of the Finno-Ugrian Society (SUST 258)
Preface [PDF]Márta Csepregi: The very highly connected nodes in the Ob-Ugrian networks [PDF]M.M.Jocelyne Fernandez-Vest: Typological evolution of Northern Sami: spatial cognition and Information Structuring [PDF]Juha Janhunen: Proto-Uralic—what,…

Non-finites in North Saami (SUST 257)
Jussi Ylikosken väitöskirjatutkimus on ajantasainen kuvaus pohjoissaamen kirjoitetun nykykielen ei-finiittisten verbimuotojen – infinitiivien, partisiippien, konverbien ja verbaalisubstantiivin – muodostuksesta ja käytöstä. Laajaan tutkimusaineistoon…

Niederdeutsch-finnische Sprachkontakte (SUST 256)
Lähes kaikissa Itämeren alueen kielissä on tunnetusti suuri määrä alasaksalaisia lainasanoja siltä ajalta, kun Hansaliitto hallitsi alueen kaupallista elämää. Tähän mennessä alasaksalais-suomalaiset kielikontaktit ovat jääneet vähälle tutkimukselle.…

The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages (SUST 254)
Hamarin väitöskirja käsittelee mordvan statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden kieltoa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti luokkaan kuulumista, ekvaatiota, attribuutiota, lokaatiota, eksistenssiä ja omistusta ilmaisevat lausetyypit. Näiden…

Sámit, sánit, sátnehámit (SUST 253)
S. I–VI [PDF]Tabula gratulatoria [PDF]Sisdoallu (Contents) [PDF]Pekka Sammallahti, sámegielaid dutki – Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija [PDF] ArtihkkalatAnte Aikio & Jussi Ylikoski: Suopmelaš gielaid l-kásusiid álgovuođđu sáme- ja…

Syrjänische Texte. Band V. Komi-Syrjänisch: Ober-Vyčegda-Dialekt. M. Žikins Texte (SUST 252)
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 252 on Syrjänische Texte -sarjan viimeinen nide. Sarjaan kuuluvat muut neljä nidettä ovat SUST/MSFOu 186, 193, 202 ja 221. Syrjänische Texte -sarja on kokoelma saksaksi käännettyjä foneettisella…

Muistoja Liivinrannasta. Liivin kieltä Ruotsista (SUST 250)
Miten Liivinrannassa ennen elettiin? Miten kävi liiviläisten kuninkaan? Millaista oli elämä ensimmäisen maailmansodan aikana? Entä toisen? Miksi Liivinranta oli jätettävä lopullisesti? Miten sieltä lähdettiin? Minne päätyivät hurskas Jääkab ja hänen…

Mokšamordvan murteet (SUST 249)
Esipuhe Yhteistyö Mordvan yliopiston ja Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yhteydessä toimivan Volgan alueen kielten tutkimusyksikön välillä alkoi 1990-luvun alussa ja tuotti mm. useita sanakirjoja. Mokšalaisista tutkijoista…

Network of songs. Individual songs of the Ob' Gulf Nenets: Music and local history as sung by Maria Maksimovna Lapsui (SUST 248)
My mother had an extraordinarily rich repertoire of songs. I listened to these songs all my childhood. I feel that they are greetings and words, left by the generation that lived before my time, that generation of my people to whom I am grateful for…

K. F. Karjalainens südostjakische Textsammlungen. Band III (SUST 247)
Das vorliegende Buch enthält Anmerkungen zu den südostjakischen Texten Karjalainens (MSFOu 157). Der ersteTeil dieser Erörterungen von Edith Vértes erschien 1997 (MSFOu 225). Mit dieser Publikation wird die Jahrzehnte lange Arbeit von Edith Vértes…

Diachronic change in Erzya word stress (SUST 246)
Abstract Mordvin is a Finno-Ugrian language pair that is considered to be more closely related to the Saami and Finnic groups than any other language. Nevertheless, Erzya-Mordvin has word stress that does not conform to any previously described…

Erzya prosody (SUST 245)
Introduction The position of Erzya among the Finno-Ugric languages has been considered to be exceptional in many respects. Its grammar is extraordinarily rich in complex suffixal forms and morphosyntactic categories. Erzya is the language with the…

Finnic adpositions and cases in change (SUST 244)
The Finnic adposition and case system provides a limited empirical framework for the discussion of various synchronic relations and diachronic processes in language. The following questions emerge from the data that illustrates the interdependence…

The Chakhar Dialect of Mongol. A Morphological Description (SUST 243)
CONTENTS List of Tables Acknowledgements Sources of the Data Notational Conventions List of Abbreviations INTRODUCTION The Chakhar Mongols §1. The Origin of the Chakhar §2. The History of the Chakhar §3. The Name of the Chakhar §4. The…

Early Contacts between Uralic and Indo-European. Linguistic and Archaeological Considerations (SUST 242)
CONTENTS David W. Anthony: Persistent identity and Indo-European archaeology in the western steppes; Christian Carpelan: Late Palaeolithic and Mesolithic settlement of the European north – possible linguistic implications; Christian Carpelan &…

Le fonds Lapponica des Fellman. Catalogue raisonné (SUST 239)
Le fonds Lapponica des Fellman is a detailed catalogue of the Lapponica Collection donated to the Finno-Ugrian Society by the Fellman family. The collection contains monographs, offprints, booklets, maps, periodicals, and other publications…

Verba mutuata. Quae vestigia antiquissimi cum Germanis aliisque Indo-Europaeis contactus in linguis Fennicis reliquerint (SUST 237)
INHALT: TABULA GRATULATORIA Osmo Nikkilä: Jorma Koivulehto 65 Jahre Rückblick und Perspektiven I. (1971) Germanisch-finnische Lehnbeziehungen I (Neuphilologische Mitteilungen 72: 577–607) Postskriptum II. (1972) Germanisch-finnische…

Baltisches im Finnischen (SUST 235)
Dieses Werk hat hundert ausführliche Wortartikel zum Inhalt, in denen insgesamt 156 finnische Wörter etymologisch behandelt werden. Für die Ethnogenese des finnischen Volkes spielt die reiche Terminologie, die mit der Hochzeit und den damit…

Development of Mordvin definite conjugation (SUST 233)
In this monograph a brief historical overview is given with results of research on the Mordvin definite conjugation. My primary purpose is to present various diachronic layers of synthetic verbal forms in the context of my previous…

Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys (SUST 232)
Raija Bartensin Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys pohjautuu luentoihin, joita Bartens piti Helsingin yliopistossa 1980- ja 1990-luvuilla. Kirjassa esitellään molempien mordvalaiskielten, ersän ja mokšan, äänne-, muoto- ja lauseopin perusteet…

Toiminnan välttämättömyys ja mahdollisuus. Pohjoissaamen modaalisten ilmausten semantiikkaa ja syntaksia (SUST 231)
The Necessity and Possibility of Action. The Semantics and Syntax of Modal Expressions in Northern Saami

The primary goal of this research is to make a description of the modal field in Northern Saami, restricted to the so-called modality of…

Eteläviron murteen sanaston alkuperä. Itämerensuomalaista etymologiaa (SUST 230)
The Origin of Vocabulary in the South Estonian Dialect. Finnic Etymology

The purpose of this research is to provide an etymological inventory of the vocabulary characteristic of the South Estonian dialect and to shed light on the historical…

Biliktu Bakshi. The Knowledgeable Teacher. G. J. Ramstedt's Career as a Scholar (SUST 229)
Gustaf John Ramstedt (1873–1959) is one of the brightest stars in the history of Finnish learning. From an unfavourable background of poverty he was able to rise to the heights of scientific research.

Supported and guided by Professor Otto Donner,…
Näytä kaikki 282 julkaisua